CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

L’organització tècnica correspon a ACAMINAR TRAVEL SL amb llicència GC-2584, NIF B55130702 i amb domicili a Llers, codi postal 17730, c/ Puig Oriol, 31. Les normes que es contenen en aquest document obliguen totes les parts i són part del contracte.

1. Regulació jurídica aplicable

La relació contractual entre l’agència organitzadora i el client es regeix per les clàusules del contracte de viatge combinat, per la fitxa tècnica del viatge que detalla el seu contingut definitiu i per les presents condicions generals, totes redactades de conformitat amb el que disposa la Reglamentació catalana de les agències de viatge (Decret 168/1994, de 30 de maig) i per la Llei estatal de condicions generals de contractació (Llei 7/1998, de 13 d'abril).

2. Inscripció i confirmació del viatge
 1. L'acte d'inscripció en el viatge i la consideració de reserva exigeix que el client hagi satisfet un dipòsit, que variarà segons els viatge contractat, però que podrà suposar un 40 % de l'import total pressupostat, llevat que les condicions econòmiques dels proveïdors imposin el pagament avançat d'un altre import. L'import restant s'haurà d'abonar com a màxim 10 dies abans de la sortida del viatge. L’agència podrà resoldre el contracte i aplicar les despeses previstes a la condició 5, si el client no abona el segon pagament en el termini establert.
 2. La perfecció del contracte de viatge combinat es produeix amb la confirmació de la reserva. Des d'aquest instant el contracte de viatge combinat és d'obligat compliment per a ambdues parts.
3. Modificació del viatge per part de l'organitzador

Quan l'organitzador es vegi obligat a modificar de manera significativa els elements essencials del viatge, ho haurà de notificar per escrit al client el més aviat possible per tal que aquest pugui optar entre rescindir la reserva o el contracte, amb dret al reembossament íntegre de les quantitats pagades, o bé acceptar les conseqüències de la modificació del viatge inicial. En el cas que el client no comuniqui per escrit la seva decisió en els tres dies hàbils següents a la notificació de la modificació, s'entendrà que opta per la rescissió de la reserva o del contracte.

4. Condició contractual

La realització dels viatges anunciats pot quedar condicionada a la inscripció d’un grup mínim de persones, que variarà en funció de cada viatge (consulteu a l’agència si el viatge interessat requereix la formació d’un grup mínim) . En el cas que no es formi aquest grup, l'AGÈNCIA pot cancel·lar el viatge sense dret d'indemnització per al client sempre que li ho comuniqui en un termini màxim de 10 dies naturals abans de la data prevista per al seu començament.

5. Desistiment per part del client

Si el client desisteix del viatge, després de la formalització – almenys– del dipòsit exigit per considerar ferma la reserva, haurà d'indemnitzar l'agència de viatges pels conceptes que es detallen a continuació:

a) Despeses de gestió: s’aplicaran les següents quantitats:

Per les reserves de viatges de més de 3 dies, 80 € si la comunicació d’anul•lació és realitza abans de 30 dies de l’inici del viatge. Després d’aquests 30 dies les despeses per la gestió de l’anul•lació del viatge per part del clients seran la totalitat de la reserva efectuada en primera instància segons el preu indicat en la informació enviada al client via correu electrònic.

Per les reserves de viatges de menys de 3 dies, les despeses de gestió seran de 40 € més 3 €per dia de viatge.

b) Despeses d’anul·lació dels diferents proveïdors (guies, allotjaments, transports, etc.).

c) Penalització: en el 15% de l'import total del viatge si l'anul·lació es produeix entre els 15 i els 10 dies naturals anteriors a la data de començament del viatge, en el 25% si es produeix entre els 10 i els 3 dies, en el 50% si desisteix dins les 48 hores anteriors i comportarà la pèrdua del 100% si s’avisa amb menys de 24 hores d’antelació.

6. Cancel·lació de viatge per l'organitzador abans de la sortida del viatge

Si l'agència organitzadora, cancel·la el contracte per causes no imputables al viatger, haurà de reintegrar la totalitat dels pagaments realitzats pel viatger en un termini no superior a 14 dies naturals des de la terminació del contracte. L'agència no serà responsable de pagar cap compensació addicional al viatger si la cancel·lació es deu al fet que:

 1. El nombre de persones inscrites per al viatge combinat és inferior al nombre mínim especificat al contracte i l'agència organitzadora, o, si s'escau, l'agència detallista, notifiquen al viatger la cancel·lació en el termini fixat en al mateix, que com a molt tard serà de:
  1. 20 dies abans de l'inici en cas de viatges de més de 6 dies de durada.
  2. 7 dies en viatges d'entre 2 i 6 dies.
  3. 48 hores en viatges de menys de 2 dies.
 2. L'organitzador es veu en la impossibilitat d'executar el contracte per circumstàncies inevitables, extraordinàries o imprevisibles (causes naturals, polítiques, rec omanacions d'ambaixades, situacions d'excepció, alteracions inesperades o brusques de la natura) i es notifica la cancel·lació al viatger sense demora indeguda abans de l'inici del viatge combinat.
7. Preu del viatge

El preu del viatge inclou l'impost sobre el valor afegit quan és aplicable, i s'entén vigent durant la temporada que s'hi indiqui.

El preu pot ser revisat fins a 20 dies naturals abans de la data de sortida en el cas que hi hagi variacions en el cost dels transports (inclòs el cost del carburant), en les taxes i impostos referents a determinats serveis (com els d'aterratge, embarcament o desembarcament en ports i aeroports) i en els tipus de canvi aplicats al viatge.

Assegurances d’assistència en viatge i de cobertura de despeses de cancel·lació: Per norma general, els nostres preus no inclouen assegurança d’assistència en viatge (amb l’excepció del casos en que així s’indiqui) ni de despeses de cancel·lació, per ésser els mateixos facultatius pel client. Recomanem als clients que s’informin de les seves cobertures abans de la seva contractació, la qual sempre recomanem.

8. Establiments d'allotjament

El contingut i la qualitat dels serveis prestats per l'establiment d'allotjament turístic són determinats per la categoria turística local especificada al contracte o a la fitxa tècnica. En cas que aquesta classificació no existeixi, la categoria indicada serà només orientativa, no obstant es deixarà constància en el contracte de la descripció i les característiques pròpies de l'establiment. Habitualment les habitacions triples o quàdruples son habitacions dobles a les que s’afegeix un plegatí o un sofà-llit.

9. Documentació

El client té l'obligació de portar sempre el document nacional d'identitat i també, en cas que s'exigeixi, el passaport en els exemplars originals i vigents.

L'agència té el deure d'informar sobre els documents especials (com visats, certificacions mèdiques de vacunació o sanitat, etc.) que exigeixi el lloc de destinació del viatge per l’entrada al país, i el client assumeix expressament tant la seva tramitació (llevat d'un acord amb l'agència) com les conseqüències derivades de no portar-los o del fet que no siguin vàlids.

Els clients estrangers s'han d'assegurar que compleixen les exigències en matèria de visats a fi d'entrar, sortir i circular sense problemes pel país de destinació, i assumeixen les conseqüències de l'incompliment.

Els menors de 18 anys han de portar un document que els autoritzi a fer el viatge, firmat pels dos pares o pel pare que tingui la guarda i custòdia (en cas de matrimonis separats o divorciats) o pel tutor.

L’agència recomana que els clients portin sempre la seva targeta sanitària.

10. Cessió de la reserva

El client pot cedir la seva reserva a una tercera persona sempre que ho comuniqui a l'agència amb 15 dies d'antelació a la data del començament del viatge i que això no estigui expressament prohibit en la publicitat del viatge o en el pressupost. S’adverteix que la cessió de reserva pot comportar despeses addicionals derivades del canvi de nom.

11. Responsabilitat

L'agència organitzadora ha de respondre de les conseqüències que es derivin de la no execució o de l'execució deficient del contracte en proporció a la seva intervenció en la gestió del viatge combinat.

No obstant això, quedarà eximida d'aquesta responsabilitat bé quan hi hagi una causa de força major (circumstància aliena, anormal i imprevisible) o un esdeveniment que ni l'agència organitzadora ni els proveïdors hagin pogut evitar fins i tot havent fet la diligència necessària, o bé quan la causa sigui imputable al client o a un tercer.

El client queda obligat a comunicar a l'agència organitzadora, tan aviat com sigui possible i per escrit, qualsevol incompliment en l'execució del contracte que hagi comprovat in situ.

En els viatges de grup, es podrà admetre la modificació del contracte inicial sempre que l'alteració de l'itinerari o la substitució de serveis que estiguin justificades per circumstàncies de força major, per salvaguardar la seguretat dels viatgers, per circumstàncies climatològiques, per imposicions imprevistes dels proveïdors a la zona o per raons de la limitada infraestructura local i viària. Qualsevol altre alteració de la ruta haurà de ser aprovada per la unanimitat del grup i consentida expressament per l’AGÈNCIA.

12. Reclamacions.

En cas de que el client presenti una reclamació, l’agència organitzadora o l’agència detallista, en funció de les obligacions que els hi corresponguin pel seu àmbit respectiu de gestió del viatge, disposaran del termini d’un mes des de la data de presentació de la reclamació per donar una resposta al client.

El client també podrà sol·licitar a les administracions competents que intervinguin com a mediadores del conflicte. La submissió a la mediació és voluntària per l’agència de viatges, per la qual cosa aquesta valorarà cas per cas si accepta o no la mediació proposada per l’administració a sol·licitud del consumidor.

Si el conflicte no es resol per cap d’aquestes vies, el consumidor tindria la possibilitat d’acudir a la via arbitral o judicial.

S’adverteix al consumidor que la nostra agència no està adherida al sistema arbitral de consum.

En cas de que el client decidís acudir a la via judicial, s’adverteix que el termini de prescripció de les accions judicials derivades del contracte de viatge combinat és de dos anys des del dia en que va finalitzar o havia de finalitzar el viatge.

13. Tractament de dades de caràcter personal

Les dades personals de les persones físiques que, en nom propi o en representació d’entitats jurídiques, contractin amb aquesta agència s’incorporaran i tractaran en un fitxer automatitzat propietat d’ ACAMINAR TRAVEL SL, i que reuneix les mesures de seguretat necessàries per a garantir la total seguretat de les dades. En compliment de la normativa, el titular de les dades pot exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició que reconeix la Llei Orgànica de protecció de dades posant-se en contacte amb: ACAMINAR TRAVEL SL, carrer Puig Oriol, 31, CP 17730 Llers, Girona. L’agencia queda facultada per a utilitzar les dades durant la vigència del contracte i per a la informació dels seus serveis.

14. Vigència

Aquestes clàusules de condicions generals han estat redactades amb data de 2 de maig de 2017 i tenen una vigència indefinida mentre no siguin modificades.

T'agrada viatjar?

Si ets un apassionat per la muntanya i els viatges, vine amb nosaltres a caminar i gaudir de l'entorn

Contacta amb nosaltres

 • Adreça

  Carrer Puig Oriol, 31 

  17730 Llers, Girona

 • Telèfons

  Oficina: +34 972 528 971

  Mòbil: +34 636 490 831

 • Email

  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Carrer Puig Oriol, 31 17730 Llers - GIRONA

Tels. 972 528 971 - 636 490 831     E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Inscrita al Registre de Turisme de Catalunya: Llicència GC 2584

Copyright © 2018 ACAMINAR TRAVEL SL

Condicions Generals - Nota Legal  - Mapa Web

ACAVE

Associats a ACAVE (Associació Catalana d'agències de viatges especialitzades)